Договір дарування

Договір дарування

 Договір про дарування підписується двома особами. А саме дарувальник, обдаровуваний.

Дарувальник вказує такі дані : повні свої контактні дані чи повна назва його юридичної компанії, посада і статус.  Обдаровуваний також вказує свої дані і посаду.

Предметом договору є

 • Дарувальний повинен передати майно обдаровуваному безкоштовно.
 • Вказується, що саме буде предметом дарування.
 • Дарувальник дає гарантію, що той предмет котрий був подарований буде належати по праву відповідно до приватної власності.
 • Вказується підставу згідної якої предмет договору буде належати йому.
 • Вказується сума предмета якого дарують.

Порядок передачі та прийняття і строк предмета дарування

 • Дарувальний при підписані договору зобов'язується у певні строки передати предмет договору.
 • Вказуються всі причини по яким буде здійснюватися передача майна.
 • Всі витрати котрі виникають з передачею майна несе дарувальник.
 • Майно котре прийняв обдаровуваний являється його законним у момент коли договір був завірений нотаріально.

Обов'язки і права сторін :

Обовя'зки дарувальника

 • Мусить передати той предмет котрий вписаний договір у термін котрий зазначений у договорі.
 • При даруванні майна, він мусить попередити обдаровувальника про всі пошкодження котрі не знає обдаровуваний.
 • Відшкодувати ту  шкоду, котра була заподіяна у вигляді каліцтва, а також якщо це все призвело до смерті, у випадку коли він не повідомив відповідно при укладанні договору.

Права дарувальника

 • Має право відмовитись він дарування у майбутньому.

Права обдаровуваного

 • Коли підписаний договір набрав чину юридичну силу і той термін до якого повинен був дарувальний передати майно, може вимагати матеріальну шкоду.
 • Має право вимагати відшкодування майнової шкоди, коли виникли надзвичайні події пов'язані з каліцтвом, в тому результаті  коли дарувальник не повідомив про всі аспекти недоліків того майна котре він дарував.

Відповідальність сторін

 • Дві сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства тоді коли, вони не виконали обов’язки котрі були покладені на них при підписанні договору, а також за неналежне виконання їх.
 • Дві сторони звільняються від відповідальності тоді коли,  обов’язки відповідно до договору не були виконані, але не з їх вини і тільки у випадку коли кожна із сторін доведе свою невинуватість.
 • Також двоє сторін не несуть відповідальність, відповідно до законодавства у випадках коли сталися форс-мажорні обставини котрі вони не могли передбачити, також кожна сторона зобов'язана у певний строк котрий буде зазначеним у договорі у письмовій формі повідомити один одного (у кого ті обставини склалися).
Строк дії договору і інші умови
 • Договір між двома сторонами вважається законним і має юридичну силу від тоді, коли дві сторони підпишуть його і зобовязуються виконувати обов’язки відповідно до нього.
 • Всі зміни відповідно до договору можуть бути внесені відповідно з письмовою заявою двох сторін і також погодження.
 • Всі подальші проблеми вирішуються шляхом переговорів,  а якщо дві сторони не можуть дійти до вирішення питання, тоді всі спори розглядаються у судовому порядку.
 • Такий договір про дарування укладається у трьох екземплярах і двом сторонам дається по одному і одна залишається у нотаріуса у якому реєстрували.

 При укладанні договору сторони зобовязані вказати такі реквізити як: їхня юридичну адресу, код ЄДРПОУ, їхнє свідоцтво платника ПДВ, свідоцтво платника єдиного податку, розрахунковий номер, МФО. Почтова адреса, телефон.

Файли для скачування


Договір дарування
Договір пожертви
Зразок заповнення
  Договір дарування житлового будинку
Зразок заповнення

© 2013-2016 dasn.com.ua

** **